Mar 27, 2012

Iranshahr Weekly Issu No 20سر مقاله / ناصر شکرخوار، شکر خوری کرد
یادداشت ویژه / شاهان سانست روایتی واقعی یا تقلبی؟!!
لیست مراکز فروش ایرانشهر در سراسر آمریکا
گزارش ویژه / نوروز تعطیلی بردار نیست
پرونده /گفتگو ب...ا دکتر کامران یدیدی وکیل و حقوق دان
خاطرات بهار / آن روزها رفتند، ان روزهای سالم و سرشار
روز شمار فرهنگ، هنر و سیاست ایران
آرامش درونی / نقاط ضعف جامعه را چگونه برطرف کنیم؟
اقتصاد / بهبود اقتصاد در آمریکا-بحران مالی در اروپا
سفر در آمریکا / ایالت رود آیلند
یک سبد حکایت / کله اش بوی قورمه سبزی می دهد
شعر و ادب /
داستان طنز / یک فرشته به اینجا آمد
داستان هفته / مش رعنا
معرفی کتاب
رویدادهای جامعه ایرانیان
فروشگاه های ایرانی / اولد فشن دیلی
بخش جدول و سرگرمی
حل جدول های شماره 18
مسابقه ویژه همراه با جایزه برای ایرانیان مقیم آمریکا
راهنمای حل جدول
آخرین نوشته / بهاران خجسته باد

No comments:

Post a Comment