Aug 31, 2012

Iranshahr Weekly Issu No 31

سر مقاله / زنان، پیشاهنگ تجدد عملی 
یادداشت ویژه / نماد یک تحول 
لیست مراکز فروش ایرانشهر در سراسر آمریکا                                              
پرونده / مردمی که از حکومتشان جلوتر هستند 
پرونده / گفتگو با مهندس حسن فیروزی 
پرونده / پیشگفتاری بر چالش دین و دولت در ایران مدرن 
روز شمار فرهنگ، هنر و سیاست ایران                
آرامش درونی / روش ما ناشی از منش ماست  
اقتصاد / توصیه های وارن بافت 
سفر در آمریکا/ ایالت کانتیکت 
یک سبد حکایت / گهی پشت به زین و گهی زین به پشت                              
شعر و ادب   
داستان طنز / حکایت عمه خانم 
نقد و نظر / درک زیر متفاوت مقامات جمهوری اسلامی 
معرفی کتاب 
زنگ تفریح   
بخش جدول و سرگرمی    
حل جدول های شماره 29         
مسابقه ویژه همراه با جایزه برای ایرانیان مقیم آمریکا 
راهنمای حل جدول  
آخرین نوشته / آدم های خوب، آدم های خوبتر 

No comments:

Post a Comment